เว็บไซด์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Search Google Search In Site
กลับหน้าแรก ระบบ Intranet ระบบ E-mail แผนผังเว็บไซด์ ติดต่อเรา
facebook กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
facebook สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 เข้าสู่ระบบ
ระบบอินทราเน็ต
CAT conference
จังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ 108
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัจจัยการผลิต
  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
  กรมชลประทาน
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการผลิตและมาตรฐานการผลิต
  กรมปศุสัตว์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมประมง
  มกอช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัจจัยทางเศรษกิจการเกษตร
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัจจัยทางเศรษกิจการเกษตร
  เตือนภัยด้านราคา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  เตือนภัยการเงิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
  สถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน
  ด้านความปลอดภัยอาหาร
มกอช.
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานมาตราฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
องค์การสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง
สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
สถาบันวิจัยและ
การพัฒนาพื้นที่สูง
สำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
อตส.ร่วมพิธีส่งทีมงานจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง เข้าพื้นที่เป้าหมาย

วันที่ 17 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน1765คน)

               ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งทีมงานจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง เข้าพื้นที่เป้าหมาย โดยมีนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ทุรกันดาร ณ สถาบันพัฒนานักบริหารงานบัญชีสหกรณ์แห่งชาติ (NICAAD) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

               ค่ายอาสาพัฒนา "ทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง” สู่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคม 2555 ในพื้นที่ 20 จังหวัด 47 โรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกการบัญชี ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปิดภาคเรียนและในวันหยุดสุดสัปดาห์ อย่างเป็นรูปธรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของประชาชนและเยาวชนในสังคมเมืองและชนบท ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดช่องว่างทางสังคมและพัฒนาเยาวชนวัยรุ่นให้มีประสบการณ์ชีวิต พร้อมที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พัฒนาเยาวชนวัยใสให้เปลี่ยนผ่านสู่วัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ รักถิ่นฐานและชุมชน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คำรับรองปฏิบัติราชการ
FONTSIZE
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ
CAD HUB
COOP HUB